Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27207661.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van VDT;
1.2. AVC: de Algemene Vervoerscondities 2002, althans een bij de totstandkoming van de overeenkomst gedeponeerde versie van deze voorwaarden;
1.3. CMR-verdrag: het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg;
1.4. Offerte: een vrijblijvend aanbod van een daartoe bevoegde functionaris van VDT aan Opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst;
1.5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen die met VDT een overeenkomst is aangegaan, dan wel een dergelijke overeenkomst met VDT wenst aan te gaan en VDT daartoe een aanbod heeft gedaan, dan wel aan wie VDT een aanbieding/offerte heeft uitgebracht;
1.6. Partijen: VDT en Opdrachtgever gezamenlijk;
1.7. VDT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V., de aan haar gelieerde entiteiten en/of de door haar (eventueel) nader aan te wijzen derden of aangewezen derden.

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes/aanbiedingen die VDT uitbrengt, op alle aanvaardingen door VDT van een aan haar gedaan aanbod, op alle overeenkomsten die VDT sluit met Opdrachtgever, alsmede op alle werkzaamheden die een aan VDT gelieerde partij en/of derden al dan niet indirect in opdracht van VDT uitvoert respectievelijk uitvoeren.
2.2. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst en voor zover VDT daarbij vertegenwoordigd wordt door een daartoe krachtens de statuten van VDT bevoegde functionaris dan wel anderszins door VDT aangewezen bevoegde personen. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere c.q. latere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen VDT en Opdrachtgever.
2.3. De Opdrachtgever stemt in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op latere overeenkomsten/rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en VDT. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand behoeven te worden gesteld.
2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de Algemene Voorwaarden van VDT en Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdige bepalingen de Algemene Voorwaarden van VDT prevaleren.
2.5. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden is op iedere overeenkomst/rechtsbetrekking tussen Partijen tevens de AVC van toepassing. Zo is de AVC uitdrukkelijk van toepassing op alle situaties waarin VDT een opdracht met betrekking tot nationaal wegvervoer aan een derde vervoerder heeft verschaft in het kader van een overeenkomst/rechtsbetrekking tussen Partijen.
2.6. In aanvulling op deze Algemene Voorwaarden en de AVC is bij internationaal wegvervoer het CMR-Verdrag van toepassing op de overeenkomsten/rechtsbetrekkingen tussen Partijen. Zo is het CMR-Verdrag uitdrukkelijk van toepassing op alle situaties waarin VDT een opdracht met betrekking tot internationaal wegvervoer aan een derde vervoerder heeft verschaft in het kader van een overeenkomst c.q. rechtsbetrekking tussen Partijen.
2.7. Behoudens eventuele bepalingen van dwingendrechtelijke aard, gelden bij eventuele strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden,
de AVC, het CMR-Verdrag en/of andere verdragen, wetten en/of wettelijke regelingen de navolgende voorrangsregels:
1. de Algemene Voorwaarden;
2. CMR-Verdrag;
3. AVC;
4. Overige verdragen, wetten en/of wettelijke regelingen (zoals Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek).
2.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
2.9. VDT behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde tussentijds eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De gewijzigde versie is van toepassing zodra VDT een kopie van die gewijzigde Algemene Voorwaarden per e-mail en/of per post heeft verstuurd naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Opdrachtgever en/of de gewijzigde Algemene Voorwaarden op haar website heeft geplaatst en/of de Opdrachtgever op enigerlei andere wijze van de gewijzigde Algemene Voorwaarden in kennis heeft gesteld. Op aanbiedingen, Offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Partijen die nadien tot stand komen alsmede in die situaties waarin verschillende versies van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht kunnen worden, is steeds de jongste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.10. Sectiekoppen in deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend ter verduidelijking en zijn niet van toepassing op de betekenis of interpretatie van enige bepaling van de Algemene Voorwaarden.
2.11. Indien een overeenkomst tussen Partijen wordt c.q. is beëindigd, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard of inhoud in stand dienen te blijven, waaronder doch niet uitsluitend de bepalingen omtrent beëindiging, geheimhouding, schulden aan VDT, geschillen met VDT en algemene bepalingen, ook na beëindiging van kracht.

Artikel 3: Offerte en overeenkomst

3.1. Alle door VDT uitgebrachte Offertes c.q. aanbiedingen – in welke vorm dan ook – zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.
3.2. De Offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
3.3. De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende één (1) kalenderjaar.
3.4. Schriftelijke opdrachten en Offerteaanvragen van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de opdracht. VDT zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop haar Offerte baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.
3.5. VDT kan niet aan een Offerte c.q. aanbieding gehouden worden indien deze Offerte een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.
3.6. Indien VDT een opdracht van Opdrachtgever aanvaardt c.q. Opdrachtgever een Offerte van VDT accepteert, heeft VDT het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende Offerteaanbod binnen een periode van vijf (5) werkdagen te herroepen.
3.7. Tekeningen, ontwerpen, berekeningen, kleuren, gewicht-, maat-, en prijsopgaven die door VDT of in haar opdracht zijn vervaardigd zijn vrijblijvend en blijven eigendom van VDT. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare Offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, worden deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door VDT gedaan verzoek op kosten van de Opdrachtgever aan haar geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom.
3.8. Wanneer de Offerte niet wordt geaccepteerd, is VDT gerechtigd alle redelijke kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de
aanbieding/offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen, indien zij zulks voor het uitbrengen van de aanbieding/offerte heeft bedongen.

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door VDT uitgebrachte Offerte / aanbieding heeft geaccepteerd, dan wel zodra de opdracht door VDT al dan niet schriftelijk is bevestigd, dan wel zodra VDT met de uitvoering van de opdracht is begonnen en Opdrachtgever daar niet direct, dat wil zeggen: dezelfde dag nog, tegen ageert.
4.2. Overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop kunnen namens VDT alleen schriftelijk worden aangegaan door een daartoe krachtens de statuten van VDT bevoegde functionaris dan wel anderszins door VDT aangewezen bevoegde personen. VDT is niet gebonden aan eventuele overeenkomsten c.q. afspraken alsmede wijzigingen daarop met medewerkers van VDT, tenzij deze schriftelijk door een krachtens de statuten van VDT bevoegde functionaris dan wel een anderszins door VDT aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal VDT aangeven wie binnen haar onderneming (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van overeenkomsten c.q. afspraken.
4.3. Indien op enig moment (tijdens de uitvoering van de overeenkomst) blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan stelt de partij tot die ontdekking komt de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis. Partijen zullen dan aanstonds in overleg treden om tot aanpassing of aanvulling van de overeenkomst te komen. Eventuele door Partijen aldus overeengekomen wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst worden vervolgens door VDT vastgelegd c.q. bevestigd aan de Opdrachtgever. VDT is gerechtigd alle aan de wijziging verbonden redelijke(bijkomende en/of vertragings-)kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5: Prijzen

5.1. Alle door VDT opgegeven, dan wel tussen VDT en Opdrachtgever overeengekomen c.q. gehanteerde prijzen, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen van overheidswege.
5.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdag en op zon- en feestdagen zal VDT een toeslag op de eventueel overeengekomen prijs in rekening kunnen brengen.
5.3. VDT is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, extra kosten en toeslagen opgelegd vanuit de overheid, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van VDT, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, aan Opdrachtgever door te berekenen. Indien VDT dit doet binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen veertien (14) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadeloosstelling.

Artikel 6: Uitvoering overeenkomst

6.1. Indien in de overeenkomst daaromtrent niets uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, bepaalt VDT de wijze van transport, verzending, verpakking, enzovoort, een en ander volgens goed koopmanschap.
6.2. VDT is gerechtigd bij de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst alsmede de daarmee samenhangende werkzaamheden een aan VDT gelieerde onderneming en/of derden in te schakelen indien dit naar oordeel van VDT noodzakelijk is voor een juiste en tijdige uitvoering van deze overeenkomst. De Opdrachtgever is gehouden alle medewerking te verlenen aan VDT, waarbij VDT
verantwoordelijk blijft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
6.3. Meerkosten gepaard gaande met eventuele bijzondere wensen van Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst – zoals het opgedragen transport en/of de verzending – komen voor rekening van Opdrachtgever. Indien de hoogte van deze kosten niet vooraf (schriftelijk) tussen Partijen is overeengekomen, is de administratie van VDT beslissend bij de bepaling van de hoogte van deze kosten, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
6.4. VDT dient in de gelegenheid te worden gesteld om de temperatuur en kwaliteit van de zaken op de laad- en loslocaties van de Opdrachtgever te controleren. Bij afwijking in temperatuur en/of kwaliteit van de zaken zal VDT dit op de vrachtbrief vermelden. Indien en voor zover VDT door Opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld om deze controle te kunnen uitvoeren dan wel indien VDT een afwijking in temperatuur en/of kwaliteit van de zaken niet vermeldt op de vrachtbrief, kan VDT nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1. VDT, de aan VDT gelieerde partijen dan wel de door haar ingeschakelde vervoerders/derden zijn zowel in geval van beschadiging en verlies, als in geval van vertraging van transporten slechts aansprakelijk overeenkomstig de bepalingen van boek 8 BW alsmede die van het CMR-verdrag en de AVC.
7.2. Behoudens de dwingendrechtelijke aansprakelijkheden en de aansprakelijkheid conform artikel 7.1 is iedere aansprakelijkheid van VDT, de aan VDT gelieerde partijen dan wel de door VDT ingeschakelde vervoerders/derden voor welke schade dan ook, hoe ook genaamd, uitgesloten, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VDT, de aan VDT gelieerde partijen dan wel de door VDT ingeschakelde vervoerders/derden, hun personeelsleden daaronder uitdrukkelijk niet begrepen. Mocht VDT en/of een aan VDT gelieerde partij en/of de door haar ingeschakelde vervoerder/derde evenwel toch aansprakelijk zijn in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van hun personeelsleden, dan is artikel 7.3 van overeenkomstige toepassing.
7.3. De aansprakelijkheid van VDT, de aan VDT gelieerde partijen en de door haar ingeschakelde vervoerders/derden is in ieder geval steeds beperkt tot:
a. de directe schade, waaronder wordt verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van VDT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan VDT toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover VDT aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is;
b. VDT is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie
c. indien VDT aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VDT beperkt tot directe schade ter hoogte van maximaal eenmaal de factuurwaarde (excl. BTW), eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering, althans tot dat gedeelte van de order waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft;
d. de aansprakelijkheid van VDT is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van VDT in voorkomend geval.
7.4. Opdrachtgever vrijwaart VDT, de aan VDT gelieerde partijen en de door haar ingeschakelde vervoerders/derden tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst tussen Partijen en die niet aan VDT kunnen worden toegerekend, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van VDT, de aan VDT gelieerde partijen dan wel de door haar ingeschakelde vervoerders/derden.

Artikel 8: Reclame

8.1. Opdrachtgever c.q. geadresseerde c.q. ontvanger is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken, dienen bij inontvangstneming op de vrachtbrief te worden aangetekend.
8.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inontvangstneming van de zaken, ook als de zaken niet fysiek door haar in ontvangst worden genomen.
8.3. Overige gebreken en reclamaties – zoals eventuele reclamaties omtrent de wijze waarop de opdracht door VDT of door haar ingeschakelde vervoerders/derden zou zijn uitgevoerd – dienen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van het gebrek aan VDT te worden gemeld binnen achtenveertig (48) uur nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, zulks op straffe van verval van recht.
8.4. Na het verstrijken van deze termijn vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.
8.5. Indien bovengemelde reclamaties niet binnen de daar bedoelde termijnen aan VDT kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de opdracht conform de overeenkomst te zijn verricht.
8.6. Het indienen van reclamatie heft de verplichtingen van Opdrachtgever niet op, noch komt aan Opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
8.7. Behoudens eventuele bepalingen van dwingendrechtelijke aard, verjaart het recht op reclamatie in ieder geval na verloop van twaalf (12) maanden na uitvoering van de opdracht.
8.8. VDT dient in staat te worden gesteld de reclamatie te onderzoeken. Bij onterechte reclamaties staat het VDT vrij de kosten van onderzoek in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling

9.1. De door VDT ingeschakelde vervoerders/derden brengen de (vracht)kosten ter zake de uitvoering van de tussen VDT en deze vervoerder/derde gesloten overeenkomst bij VDT in rekening. VDT zal deze kosten aan Opdrachtgever doorberekenen. Deze (vracht)kosten zijn bij gefrankeerde zending opeisbaar vanaf het moment dat de vrachtbrief aan VDT is overhandigd, dan wel vanaf het ogenblik dat VDT de opdracht heeft aanvaard.
9.2. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat VDT de vervoerders/derden opdracht dient te geven tot ongefrankeerde zending, is Opdrachtgever c.q. de geadresseerde bij inontvangstneming van de goederen verplicht de vracht alsmede de overige ter zake van het vervoer verschuldigde kosten te betalen; indien de geadresseerde een ander betreft dan Opdrachtgever en de geadresseerde deze kosten op eerste aanmaning niet voldoet, is Opdrachtgever naast de geadresseerde jegens VDT hoofdelijk aansprakelijk tot vergoeding van deze kosten.
9.3. Indien VDT dan wel de door haar ingeschakelde vervoerders/derden – anders dan bij ongefrankeerde zending conform het bepaalde in artikel 9.2 – op verzoek van Opdrachtgever of afzender, de (vracht)kosten ter zake de uitvoering van de tussen Partijen gesloten overeenkomst in rekening brengt bij de geadresseerde of een derde, blijft Opdrachtgever – naast de geadresseerde of derde – jegens VDT te allen tijde aansprakelijk tot vergoeding van deze bedragen, indien
de geadresseerde of derde deze kosten op eerste aanmaning niet voldoet.
9.4. Facturen van VDT dienen te zijn voldaan binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
9.5. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en voor akkoord te zijn bevonden, indien VDT niet binnen acht (8) dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar heeft mogen ontvangen. Een eventueel tijdig ingediend bezwaar heft de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op, noch komt aan Opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.
9.6. Een beroep op korting, verrekening en/of opschorting door Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten. De facturen van VDT dienen zonder beroep op korting, verrekening en/of opschorting door Opdrachtgever tijdig worden voldaan.
9.7. Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.4 genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. VDT heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van twee (2) % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.
9.8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimumbedrag van € 300,00 (exclusief BTW). Indien VDT hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
9.9. Betalingen zullen eerst strekken in mindering op de kosten, vervolgens op de (vervallen) rente en vervolgens op de hoofdsom, waarbij geldt dat een betaling steeds in mindering wordt gebracht op de langst openstaande factu(u)r(en), een en ander ongeacht de omschrijving van Opdrachtgever bij de betaling.
9.10. Opdrachtgever kan tegenover VDT nimmer een beroep doen op een aan hem ten aanzien van een vorige opdracht al dan niet uitdrukkelijk verleende uitstel van betaling c.q. betalingsregeling, welke afwijkt van de termijn van artikel 9.4.
9.11. VDT is steeds bevoegd om namens de aan haar gelieerde onderneming bevrijdend aan Opdrachtgever te betalen.
9.12. VDT is voorts te allen tijde gerechtigd om vorderingen op of schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met schulden en vorderingen van een aan haar gelieerde onderneming aan/op Opdrachtgever.
9.13. Ingeval van artikel 9.2 en 9.3 zijn deze Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing op de in deze bepalingen genoemde derde-partijen.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1. VDT is – zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, indien:
a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten met VDT niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
b. VDT goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
c. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien aan hem surseance van betaling wordt verleend;
d. Opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of daartoe een verzoek heeft ingediend of anderszins onder curatele/bewind wordt gesteld;
e. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;
f. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden, geliquideerd of beëindigd;
g. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
h. VDT Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
i. (een deel van) de zeggenschap over Opdrachtgever overgaat c.q. wijzigt dan wel indien er sprake is van een juridische fusie, splitsing of verhuizing naar het buitenland van Opdrachtgever.
10.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van VDT op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.3. In geval van dreigende financiële problemen, waaronder uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te verstaan een aanvraag voor faillissement c.q. surseance van betaling dan wel beslaglegging op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht VDT hiervan tijdig, minimaal twee maanden tevoren, schriftelijk in kennis te stellen.
10.4. Indien Opdrachtgever een rechtspersoon betreft welke in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever beslag is gelegd, zijn haar bestuurders naast Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen welke VDT op Opdrachtgever heeft, indien en voor zover de bestuurders de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen VDT en Opdrachtgever voor ontvangst en akkoord hebben ondertekend. Door middel van deze akkoordverklaring binden de bestuurders zich aan de inhoud van de algemene voorwaarden van VDT.

Artikel 11: Overmacht

11.1. Indien VDT als gevolg van overmacht blijvend of tijdelijk verhinderd is uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen Partijen, is VDT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen c.q. haar verplichtingen op te schorten, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor VDT ontstaat.
11.2. Indien VDT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, welke factuur Opdrachtgever aan VDT dient te voldoen.
11.3. Aan VDT komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat VDT haar verbintenis had moeten nakomen.
11.4. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan VDT zijn toe te rekenen. Hieronder worden (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen: overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revoluties, opstand en/of burgerlijke onrust, (terroristische) aanslagen, onlusten, storingen, (wilde en/of politieke) stakingen, uitsluiting, inbeslagneming, beslaglegging, gebrek aan transportmogelijkheden, natuurrampen, overstroming, buitengewone insectenplaag, brand, ontploffing, quarantaine, bijzondere weeromstandigheden, ziekte van het personeel van VDT, werkstaking bij VDT, liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen bij VDT, een tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die (rechts-) personen waarvan VDT afhankelijk is voor de uitvoering van de opdracht, niet voorzienbare stagnatie bij vervoerders of andere
derden waarvan VDT afhankelijk is en algemene vervoersproblemen bij VDT.

Artikel 12: Retentierecht

12.1. VDT is jegens een ieder (die daarvan afgifte verlangt) gerechtigd om zaken, gelden (waaronder remboursgelden) en documenten van Opdrachtgever (c.q. geadresseerde c.q. ontvanger c.q. afzender), die zij in verband met de overeenkomst onder zich heeft, onder zich te houden tot het tijdstip waarop Opdrachtgever (c.q. geadresseerde c.q. ontvanger c.q. afzender) aan al diens verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens VDT heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor deze verplichtingen genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever (c.q. geadresseerde c.q. ontvanger c.q. afzender) wordt uitdrukkelijk doch niet uitsluitend verstaan de kosten voor het verrichten van diensten, de kosten voor het ingeschakelde transport, de kosten wegens een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtgever (c.q. geadresseerde c.q. ontvanger c.q. afzender), de kosten die VDT maakt ten behoeve van de uitoefening van het retentierecht alsmede kosten gepaard gaande met rembourszendingen.
12.2. Zolang de zaken niet op de plaats van bestemming zijn aangekomen, heeft VDT het recht om van de afzender/Opdrachtgever te vorderen, dat zekerheid wordt gesteld voor de vracht en alle vorderingen die zij ten laste van de afzender/Opdrachtgever heeft of zal krijgen en heeft VDT het recht om de door haar ingeschakelde vervoerders opdracht te geven het vertrek van het vervoermiddel uit te stellen dan wel een eenmaal aangevangen vervoer op te schorten zolang niet aan haar vordering tot het stellen van zekerheid is voldaan.
12.3. VDT is nimmer aansprakelijk voor schade die uit een uitstel of opschorting als hierboven bedoeld mocht voortvloeien.

Artikel 13: Pandrecht

13.1. Indien bij de afrekening een geschil ontstaat over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is degene die aflevering vordert verplicht het gedeelte over welke verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
13.2. Op alle zaken, gelden en documenten van Opdrachtgever, die VDT uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt geacht een pandrecht te zijn gevestigd als bedoeld in artikel 3:236 BW voor alle vorderingen die VDT ten laste van de Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen.
13.3. Bij niet voldoening van de vorderingen geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze, of indien daaromtrent overeenstemming is bereikt, nadat de bevoegdheid tot verkoop is ontstaan middels een onderhandse verkoop.
13.4. De bevoegdheid tot verkoop als bedoeld in het voorgaande lid houdt bij uitstek in dat VDT bevoegd is om de in haar bezit zijnde zaken op kosten van Opdrachtgever te verkopen overeenkomstig de artikelen 3:249 e.v. BW en zichzelf uit de opbrengst alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te voldoen, een en ander indien Opdrachtgever in gebreke is de bedragen te voldoen die door hem aan VDT verschuldigd zijn.
13.5. VDT kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend ter haar beoordeling staande andere gelijkwaardige vorm van zekerheid.

Artikel 14: Rembourszendingen 

14.1. Opdrachten tot aflevering onder rembours worden geacht expeditie werkzaamheden te zijn.
14.2. Indien VDT in opdracht van Opdrachtgever rembourszendingen doet vervoeren en/of al dan niet indirect aan VDT c.q. door haar ingeschakelde vervoerders/derden remboursgelden worden betaald welke aan Opdrachtgever dienen te worden afgedragen, is
Opdrachtgever aan VDT een door VDT te bepalen remboursprovisie verschuldigd.
14.3. De door VDT ingeschakelde vervoerders/derden zullen maximaal gedurende dertig (30) minuten wachten voor inontvangstneming van de remboursgelden. Indien de door VDT ingeschakelde vervoerders/derden binnen deze termijn geen betaling van de remboursgelden hebben mogen ontvangen, zijn zij – zonder deze gelden te hebben ontvangen –gerechtigd de zending bij de Opdrachtgever c.q. geadresseerde c.q. ontvanger te lossen en hun route te vervolgen. VDT dan wel de door VDT ingeschakelde vervoerders/derden kunnen voor de niet tijdige afdracht van deze remboursgelden niet door Opdrachtgever worden aangesproken. Voor het vaststellen van de tijdsoverschrijding is de analoge of digitale tachograafschrijf van de ingeschakelde vervoerders bindend.

Artikel 15: Emballage 

15.1. Alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de ter beschikking stelling van emballage door VDT dan wel de door haar ingeschakelde vervoerders/derden.
15.2. VDT stelt geen emballage ter beschikking aan de Opdrachtgever en zij voert geen administratie voor de Opdrachtgever met betrekking tot de hoeveelheid en conditie van de emballage. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar emballageadministratie. VDT voert slechts een controlerende functie uit en draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste hoeveelheid en conditie van de emballage.
15.3. VDT en/of de door haar ingeschakelde vervoerders/derden zijn geen partij bij door afzender en/of ontvanger en/of Opdrachtgever gesloten CC containercontracten en derhalve niet verplicht tot het scannen van CC containers op echtheid. Indien bij controle voorafgaand of aansluitend op een door VDT dan wel een door haar ingeschakelde vervoerder/derde uitgevoerd transport een CC container niet als echt wordt herkend, dan komen de gevolgen voor rekening en risico van de afzender en/of ontvanger en/of Opdrachtgever.
15.4. VDT en/of de door haar ingeschakelde vervoerders/derden trachten de emballage zoveel mogelijk conform de geleverde aantallen te ruilen. VDT en/of de door haar ingeschakelde vervoerders/derden behoeven niet te controleren of, noch zijn ervoor verantwoordelijk dat op het laad- en losadres evenveel emballage worden retour genomen als worden achtergelaten.
15.5. Het in deze bepaling gestelde geldt voor rechtstreekse klanten en bij uitbesteed vervoer.

Artikel 16: Toepasselijk recht en forumkeuze

16.1. Op alle overeenkomsten van VDT is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In het geval van toepasselijkheid van het CMR-verdrag is Nederlands recht aanvullend op de overeenkomst van toepassing.
16.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en met dien verstande dat VDT steeds gerechtigd is een geschil voor te leggen aan een andere rechtbank. Geschillen die voortvloeien uit en verband houden met overeenkomsten van VDT die worden beheerst door het CMR-verdrag, zullen in aanvulling op de rechter(s) die op grond van artikel 31 CMR-verdrag bevoegd zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.